FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Subministrament i instal.lació dels diferents elements que composen la senyalització estàtica estandaritzada de les estacions, de les dependències i del material mòbil de la xarxa Ferroviària, mitjançant l'homologació de preus unitaris

LICITACIÓ ANULADA  
REFERÈNCIA PNP17/11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 08.11.2011
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 65.000,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 29.11.2011 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 02.12.2011]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 25.05.2012]
DATA D'ADJUDICACIÓ 25.05.2012 [data publicació al perfil: 25.05.2012]
DATA DE CONTRACTE 24.05.2012 [data publicació al perfil: 25.05.2012]